Klauzula informacyjna – Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
   • uczestnictwa w Zespole Folklorystycznym ,,Wielkopolanie’’, w tym przygotowania strojów – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • uczestnictwa w Zespole Folklorystycznym ,,Wielkopolanie’’, w tym wzięcia udziału w zajęciach i próbach organizowanych przez Zespół – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
   • uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udział w festiwalach, konkursach, wydarzeniach kulturalnych,
   • ewentualnie w celu dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona i dochodzenie roszczeń.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, organizatorom konkursów, wydarzeń kulturalnych.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w przypadku gdy będzie to konieczne wieczyście, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora ustalonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Posiadają Państwo:
    • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
    • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    • prawo do przenoszenia danych,
    • prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uczestnictwo w Zespole Folklorystycznym ,,Wielkopolanie’’.
 11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: