Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Folklorystycznego “Wielkopolanie” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Redakcja prosi o kontakt.
Adres e-mail: wielkopolanie@folklor.pl
Tel.: 61 66 40 871

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: wbp@wbp.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny – Poznań ul. B. Prusa 3
Instytucja pracuje w jednej budynku, w którym:

 • przy drzwiach wejściowych zamontowano system automatycznego otwierania,
 • boczne wejście jest z podjazdem dla wózków,
 • specjalnie wydzielono miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zamontowano platformę dla wózków wewnątrz budynku,
 • dostępność na wyższe piętra zapewnia winda osobowa dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami z informacją głosową i przyciskami z alfabetem Braille`a,
 • przy drzwiach do czytelni i wypożyczalni zamontowano system automatycznego otwierania,
 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w system przywoływania pomocy,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pokoju znajdującego się na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika. Celem uzyskania pomocy, należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.

Dojazd komunikacją miejską:

 • najbliższy przystanek tramwajowy: Rynek Jeżycki
 • najbliższy przystanek autobusowy: ul. Kraszewskiego, Rynek Jeżycki

Budynek magazynu książek i archiwum – Łęczyca, ul. Północna 34.
Nieruchomość ogrodzona, brama wjazdowa i furtka z domofonem i dzwonkiem. Do budynku są trzy wejścia z poziomu zero, pierwsze wejście poprzedza jeden stopień schodowy, pozostałe 2 wejścia bez barier. Budynek nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma obsługi interesantów.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: