Klauzula informacyjna – korespondencja

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi hostingowe.
 5. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego Administrator ureguluje za pomocą odpowiednich narzędzi prawnych fakt przekazania danych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w zależności od zakresu informacji, których dotyczyły.
 7. Posiadają Państwo:
   • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Administratorem.
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: