Deklaracja dostępności

Wstęp

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu www.folklor.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczone na Portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: wielkopolanie@folklor.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Portalu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na Portalu pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Powiększanie Portalu umożliwiają przyciski przygotowane przez nas w nagłówku strony. Można także korzystać z ogólnie dostępnych skrótów klawiaturowych. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

W celu poprawy kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści można skorzystać z przycisku przygotowanego przez nas w nagłówku strony.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Stosujemy wyróżnienia dla cytatów i ważnych informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów – praca w toku

Prace nad dostępnością naszych serwisów ciągle trwają. Będziemy wdzięczni za uwagi, które pomogą nam poprawić Portal WBPiCAK – prosimy o kontakt pod adres e-mail: wielkopolanie@folklor.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.